αὐξῆσαι

αὐξάνω
increase
aor inf act

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • αὐξήσαι — αὐξήσαῑ , αὐξάνω increase aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Codex Bezae — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Uncial 05 A sample of the Greek text from the Codex Bezae …   Wikipedia

  • ANNIUS Marcus — inter Oratores Graecos, quibus idem Imperator Magistris usus est, apud Eund. c. 2. Mentio eius apud Philostratum quoque in Vitis Sophistarum, nec enim alius hic Marcus est. Nam et illis temporibus vixit, quibus potuit esse Marci Magister in… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • RHARIAS — cognomen Cereris, a Rharo, teste Stephanô. Fuit autem Rharus hic fil. Cranai, qui Cecropi, in Atheniensium regno, successit. Eô Triptolemum genitum, docet Pausanias in Atticis, ubi et Choerilum auctorem laudat. Suidas vero patrem Celei, avumque… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • (s)p(h)eu-d- —     (s)p(h)eu d     English meaning: to press, hurry     Deutsche Übersetzung: “drũcken, with Nachdruck betreiben, eilen”     Material: Pers. poy “haste, hurry” (Iran. *pauda ), parth. pwd “run, flow”; Gk. σπεύδω ‘spute mich, hurry; bin emsig,… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.